• 02 221 1180
  • ที่อยู่ 39 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100

สินค้ามาใหม่

- จัดการงานเอกสารการจัดการขนส่งในระบบคอมพิวเตอร์
- ตรวจเช็ค โหลดของขึ้นรถบรรทุกก่อนจัดส่ง
- จัดเตรียม และติดตาม เอกสารใบเรียกเก็บการบรรทุกของรถจัดส่ง
- และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย.

สมัครงานต่ำแหน่งนี้

- ดูแล และจัดตารางนัดหมาย จัดการประชุมทั้งภายในภายนอกบริษัท สำหรับหุ้นส่วนและผู้บริหาร
- รับผิดชอบงานสนับสนุนและบริหารทั่วไปของทีม อาทิ
- ดูแลการจองตั๋วสถานที่ พาหนะ โรงแรม ฯลฯ
- จัดการประชุม สถานที่ และบันทึกการประชุม
- จัดทำเอกสารบัญชี งบประมาณ รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- งานอื่นๆ ในด้านธุรการ และบัญชีของบริษัท.

สมัครงานต่ำแหน่งนี้