เจ้าหน้าที่จัดการขนส่งภายในประเทศ

 • จัดการงานเอกสารการจัดการขนส่งในระบบคอมพิวเตอร์
 • ตรวจเช็ค โหลดของขึ้นรถบรรทุกก่อนจัดส่ง
 • จัดเตรียม และติดตาม เอกสารใบเรียกเก็บการบรรทุกของรถจัดส่ง
 • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป

เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ

 • ดูแล และจัดตารางนัดหมาย จัดการประชุมทั้งภายในภายนอกบริษัท สำหรับหุ้นส่วนและผู้บริหาร
 • รับผิดชอบงานสนับสนุนและบริหารทั่วไปของทีม อาทิ ดูแลการจองตั๋วสถานที พาหนะ โรงแรม ฯลฯ
 • จัดการประชุม สถานที่ และบันทึกการประชุม
 • จัดทำเอกสารบัญชี งบประมาณ รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • งานอื่นๆ ในด้านธุรการ และบัญชีของบริษัท
 • เงินเดือน 15,000 – 25,000 บาท