เจ้าหน้าที่ประสานงานธุรกิจ

  ประวัติส่วนตัว

  การติดต่อ

  ประวัติครอบครัว

  ประวัติการศึกษา

  ประวัติส่วนตัว

  ความสามารถด้านภาษา

  การพูด
  การอ่าน
  การเขียน

  ข้อมูลทั่วไป

  แนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ** ขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 10 Mb.